Phạm Vi Áp Dụng (Ngoài các khu vực đề cập, không hỗ trợ lắp đặt các khu vực khác)

  • Khu Vực 1: bán kính dưới 15km từ công ty Meme 3d
  • Khu Vực 2: từ 15-30km
  • Khu Vực 3: Các tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh ( Giới hạn trong 40-60km từ Công ty Meme 3D)

Chi Phí Lắp Đặt

  • Khu Vực 1 – 1.500.000 VND
  • Khu Vực 2 – 1.500.000 VND
  • Khu Vực 3 – 2.000.000 VND

Nội Dung Lắp Đặt Bao Gồm

  • Nhân viên kĩ thuật sẽ chở máy tận nơi khách hàng yêu cầu
  • Hướng dẫn sử dụng máy cho tới khi khách hàng tự vận hành và in được (1 ngày trong giờ hành chính – 8 tiếng )
  • Lắp đặt máy cho khách hàng